گالری

پروژه 3000متری شهر مراغه
پروژه 4000متری اصفهان
پرژوه ۳۵۰۰متری سردخانه تالش
پروژه 4500متری شهرک صنعتی چرم شهر
پروژه 6800متری شهرک صنعتی عباس آباد
پروژه3500متری ایران خودرو تهران
پروژه4000متری شهرک صنعتی خوارزمی
پروژه 5000متری شهرک صنعتی شن زار
پروژه8000 متری شهرک صنعتی شمس آباد
پروژه 9000متری کشورعراق
پروژه11000متری شرک صنعتی شن زار
پروژه80000متری زلزله کرمانشاه
پروژه 4000 متری نگهداری خشکبار – شهرک صنعتی عباس آباد
پروژه 4500 متری صنایع تراشکاری قطعات – شهرک صنعتی فیروزکوه
پروژه 3300متری سردخانه شهرک صنعتی خوارزمی
ایوانکی تولیدی چینی بلور-4500