پروژه 3000متری شهر مراغه

پروژه 4000متری اصفهان

پرژوه ۳۵۰۰متری سردخانه تالش

پروژه 4500متری شهرک صنعتی چرم شهر

پروژه 4500متری شهرک صنعتی چرم شهر

پروژه 3300متری سردخانه شهرک صنعتی خوارزمی

پروژه 6800متری شهرک صنعتی عباس آباد

پروژه3500متری ایران خودرو تهران

پروژه4000متری شهرک صنعتی خوارزمی

پروژه 5000متری شهرک صنعتی شن زار

پروژه8000 متری شهرک صنعتی شمس آباد

پروژه9000متری کشورعراق

پروژه11000متری شرک صنعتی شن زار

پروژه80000متری زلزله کرمانشاه

پروژه 4000 متری نگهداری خشکبار – شهرک صنعتی عباس آباد

پروژه 4500 متری صنایع تراشکاری قطعات – شهرک صنعتی فیروزکوه