رعایت محیط زیست

استفاده از گاز پنتان که خود در جهت حفظ محیط زیست و کاهش گازهای مخرب میباشد گامی در جهت احترام به محیط زیست می باشد.