دانش فنی و تیم مجرب

دانش فنی و تیم مجرب

استفاده از تیم مهندسی جوان و دانشگاهی در حوزه های تولید،کنترل کیفیت،برنامه ریزی،PMو.... میباشد.